28 sie

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

1) Dzienna stawka żywieniowa za posiłki wynosi:
 za obiad dwudaniowy – 9,20 zł
 za pierwsze danie – 2,30 zł

2) Informacja o wysokości do zapłaty za dożywianie w danym miesiącu, będzie podana za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan.

3) Opłaty za wyżywienie należy wpłacać do 15-tego następnego miesiąca, przelewem na wskazane konto bankowe: PKO BP 39 1020 2629 0000 9202 0199 6487

4) W miesiącu czerwcu opłaty za wyżywienie należy wpłacić do 30-tego tego miesiąca.

5) W przypadku nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.

6) Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod numer telefonu 413943048, adresem e-mail: zpo1wloszczowa@interia.pl lub u Intendenta w godzinach od 7:00 do 15:00.

7) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

8) NIEOBECNOŚCI NIEZGŁOSZONE LUB ZGŁOSZONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ODLICZANE.

9) W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Intendenta do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów (ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnacje).

10) Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką nauczycieli świetlicy.

11) W sytuacjach zmiany cen produktów, w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki na tablicy ogłoszeń na świetlicy szkolnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Skip to content