Przedszkole Samorządowe w Łachowie

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO WYRAŻANIA OPINII O PRZEDSZKOLU POPRZEZ:
1. Dyskusje na zebraniach z rodzicami.
2. Konsultacje z rodzicami.
3. Indywidualne rozmowy z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcą.

Pragnąc jeszcze bardziej ułatwić Państwu kontakt z naszą placówką zapraszamy Państwa do przesyłania wszelkich uwag i opinii dotyczących działalności Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie używając szkolnego adresu mailowego:
sekretariat@zpo1wloszczowa.edu.pl

Państwa propozycje będą rozpatrywane i omawiane podczas zebrań Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

Z góry dziękujemy za współpracę

Dyrekcja ZPO 1 we Włoszczowie

Nasze przedszkole:

 • Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości.
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych, uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym.
 • Inspiruje do samodzielnego działania, poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci.
 • Dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.
 • Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki – umożliwia prezentację osiągnięć dzieci w środowisku.
 •  Przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.  Propaguje trwałe i uniwersalne wzorce postępowania.
 •  Promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne.
 • Otacza specjalistyczną opieką dzieci z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi.
 • Zapewnia wysoką jakość edukacji przygotowując dzieci do dalszego etapu edukacji.

Jaki jest nasz cel?

 • Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.
 • Spójność w systemie wychowawczym w relacji rodzic – nauczyciel.
 • Wzmacnianie relacji dziecko – nauczyciel – rodzic.
 • Poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.
 • Niwelowanie trudności rozwojowych, wzmacnianie predyspozycji i uzdolnień.
 • Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznego i przyjaznego przedszkola poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami a przedszkolem.
 • Przedszkole zapewnia realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  służy również rozwijaniu zainteresowań dzieci i jest zgodna z oczekiwaniami rodziców  oraz lokalnego środowiska.  

DOKUMENTY