Dokumenty szkolne

Praca ZPOPSODeklaracja dostępnościRODOCovid-19

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  – ZPO1WLOSZCZOWA.EDU.PL

WSTĘP:
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zpo1wloszczowa.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
o część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje sporządzono dnia 22-09-2020r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Iwona Gieroń – e-mail: iwona_gieron.zpo1-tlw@wp.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zpo1wloszczowa@interia.pl
telefon: 41 3943048.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Partyzantów, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

  • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
  • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
  • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
  • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych
  • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Robert Łabuda

email: inspektor@cbi.24.pl

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

KLAUZULA-INFORMACYJNA- ZPO1WŁOSZCZOWA

Klauzula-informacyjna-MONITORING-ZPO1-WŁOSZCZOWA